Zariadenie pre seniorov LEONARDO

Download Free Templates http://bigtheme.net/ Websites Templates

Zariadenie pre seniorov LEONARDO

Chcete prežiť aj Vy dôstojnú jeseň života v príjemnom prostredí krásnej tatranskej prírody?

Sanatórium Dr. Guhra n.o. v Tatranskej Polianke okrem poskytovania kúpeľnej a ústavnej starostlivosti na liečbu nešpecifických pľúcnych ochorení , od januára 2013 rozšírilo svoju činnosť aj o poskytovanie sociálnej starostlivosti.

Novovzniknuté „Zariadenie pre seniorov LEONARDO“ v Tatranskej Polianke / budova Sanatória Dr. Guhra/ Vám ponúka:

L – lásku
E – empatiu
O – ochotu
N – nádej
A – akceptáciu
R – rozhodnosť
D – dôveru
O – odvahu

 

preseniorov1  presenorov2 

Čo u nás nájdete:

 • úctu, pokoj a pohodu rodinného prostredia / iba 30 klientov/
 • individuálny, humánny a profesionálny prístup všetkých zamestnancov zariadenia
 • nepretržitú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť 24 hodín
 • vychádzky do prírody, tréningy pamäti, posedenia pri káve a čaji, individuálne rozhovory, skupinové sedenia, spolupráca s rodinou
 • knižnicu, počítače s pripojením na internet
 • Wellness – bazén s teplou vodou, sauny, masáž, inhalácie, teplé zábaly nadštandardné služby
 • možnosť ubytovania rodinných príslušníkov pri návšteve klienta
 • ubytovanie v jednolôžkových a dvojlôžkových izbách komfortne vybavených
 • stravovanie priamo v zariadení zodpovedajúce veku a zdravej výžive 5 x denne / racionálna a diétna strava /.

Úhrada za poskytované služby od 32O – 440 EUR mesačne podľa stupňa odkázanosti klienta /rozhodnutie vydané mestským, resp. obecným úradom podľa trvalého bydliska žiadateľa/ a ubytovania /jednolôžková, dvojlôžková izba/.

 

Bližšie informácie :

 


CENNÍK
úrad za poskytovanú sociálnu službu

 

Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za tieto činnosti:

 1. odborné činnosti:
       - pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osobe
 2. obslužné činnosti:
       - ubytovanie
       - stravovanie
       - upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva


Výška úhrady za:

 

Pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby je stanovená podľa stupňa odkázanosti:

stupeň odkázanosti  IV   2,50  EUR/denne  x 30=   75 
 stupeň odkázanosti   V  3,50  EUR/denne  x 30= 105
 stupeň odkázanosti VI  4,50  EUR/denne  x 30= 135

                                               

Ubytovanie je stanovená nasledovne:

jednoposteľová izba – lôžko 5,00  EUR/denne x30= 150
dvojposteľová izba – lôžko 4,00  EUR/denne x 30= 120
trojposteľová izba – lôžko 3,50 EUR/denne x30= 105

                                          
V tejto sadzbe sú zahrnuté výdavky za užívanie podlahovej plochy obytnej miestnosti, príslušenstva, spoločných priestorov a vecné plnenie spojené s bývaním.

Stravovanie činí 4 EUR denne a je stanovená nasledovne:

Stravná jednotka na deň je 3,15 EUR, z toho:

 raňajky   0,38 EUR 
 desiata  0,28 EUR
 obed  1,26 EUR
 olovrant  0,28 EUR
 večera  0,95 EUR


                              

 • Strava sa zabezpečuje z jedálne sanatória. Režijné náklady na prípravu stravy na deň  sú 0,85 EUR. 4,00 EUR/denne x30= 120 EUR 
 • Diabetická strava sa zvyšuje o 25%, t.j. 5,00 EUR denne. Pozostáva zo 6 jedál – raňajky, obed, večera + 3 vedľajšie jedlá. 5,00 EUR/denne x30= 150 EURZariadenie
 • Leonardo poskytuje v prípade potreby mixovanú stravu.

 

Upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva: 

 • 1,00 EUR/denne x30=   30 EUR


Výška úhrady sa stanoví ako 30 násobok dennej sadzby za poskytovanú sociálnu službu.
Výška dohodnutej úrady sa upraví s prihliadnutím na rozsah a dni /28,29,30/.
Výška úhrady mesačne je od 300 EUR do 435 EUR /denná úhrada od 10,00 do 14,50 EUR /.
Cenník bol schválený Správnou radou neziskovej organizácie a je platný od 01.05.2015.
Týmto sa ruší cenník, ktorý bol platný od 01.01.2014.

 


Tatranská Polianka, dňa 11.04.2015                                                     

 MUDr. Eleonóra Kovalčíková MPH
 riaditeľka n. o.